1. Algemeen

1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons te worden overeengekomen.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3 Door het enkel plaatsen van een order en/of de in ontvangstnamen van de geleverde diensten, aanvaardt de opdrachtgever deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepassing van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere mondelinge, telefonische, mail of op andere wijze opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.

2. Aanbiedingen, aanvaarding opdrachten

2.1 Alle gedane aanbiedingen zijn in principe vrijblijvend. Dit geldt voor zowel de prijslijsten als de brochures en andere gegevens.

2.2 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand, nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk per telefoon of per mail hebben bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen door ons of namens onze vertegenwoordigers of andere personen, binden ons slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd.

2.4 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.5 Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.

2.6 Wij zijn bevoegd om, indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten, voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zullen wij hieromtrent met de opdrachtgever overleg plegen.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn exclusief 21% btw.

3.2 Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.

3.3 In geval van verhoging van een of meerdere kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen, wij een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekend toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging worden vermeld.

3.4 De minimale afname van een opdracht bedraagt drie (3) uur.

3.5 Indien u binnen vier (4) uur voor aanvang uw opdracht annuleert, wordt u een minimale afname van drie (3) uur in rekening gebracht plus alle kosten van een eventueel in te huren auto.

3.6 Indien Chauffeursdienst-Silhouet zorg moet dragen voor de inzet van een voertuig zal deze alle kosten doorvoeren naar de klant en deze per factuur factureren.

3.7 Bij de inzet van een auto met chauffeur is de minimale afname 4 uur.

3.8 In de weekenden wordt op de zaterdagen 50% en op de zondagen 75% toeslag in rekening gebracht.

3.9 Bij nationale feestdagen wordt 100% toeslag in rekening gebracht.

3.10 Voor woon- werkverkeer van de chauffeur rekenen wij € 0,35 per kilmeter, indien dit verder is dan een half uur rijden wordt 1 uur reistijd in rekening gebracht.

3.11 Bij een werkdag van meer dan 8 uur rekenen wij € 25,00 maaltijdvergoeding.

3.12 De uren bij een eventuele overnachting, tussen 23:30u en 06:30u, worden niet in rekening gebracht (mits er niet gereden wordt in deze tijd) echter de hotelkosten komen voor rekening van opdrachtgever.

3.13 Onder bijkomende kosten vallen: parkeergelden / tol / dagbladen / autowassen en eventuele voorschotten.

3.14 Aangepast tarief komt ter spaken bij regelmatig terugkerende ritten. 

4. De levering van diensten

4.1 In principe begeeft de door ons aangewezen chauffeur zich naar het door de opdrachtgever opgegeven adres.

4.2 Daar de chauffeur met eigen vervoer komt zal de beginlocatie ook de eindlocatie zijn, indien anders wordt dit vooraf besproken. Wij maken GEEN gebruik van opnbaar vervoer.

4.3 Tenzij vanwege de opdrachtgever speciale kledingvoorschriften zijn doorgegeven, zal de chauffeur gekleed zijn in stadstenue, waaronder in principe wordt verstaan een costuum,blauw of grijs. Eventuele bezwarende opmerkingen met betrekking tot het uiterlijk en/of voorkomen van de chauffeur dienen onmiddellijk aan deze kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan wordt verondersteld dat de chauffeur wordt geaccepteerd.

4.4 Wij behouden ons het recht voor om de chauffeur gedurende zijn werkzaamheden, indien deze bestaat uit het voeren van meer dan een rit, te vervangen.

4.5 Indien de chauffeur aanmerkelijk te laat verschijnt, dan zijn wij niet aansprakelijk voor de eventuele
schadelijke gevolgen daarvan voor de opdrachtgever.

5. Transport, risico

5.1 Het vervoermiddel wordt bepaald door de opdrachtgever en de chauffeur zal in principe zijn diensten verlenen voor een vervoermiddel, waarvoor het rijbewijs B.. is vereist. Indien het vervoermiddel een bijzonder kentekenbewijs vereist, dient de opdrachtgever dit uitdrukkelijk bij zijn opdracht te vermelden. Indien zulke is nagelaten, zal de opdrachtgever de opdracht bij de niet vervulling daarvan dienen te betalen.

5.2 Het gebruik van de vervoermiddelen geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij deze aantoont dat de wijze van gebruik door de chauffeur opzettelijk nalatig of onrechtmatig jegens hem c.q. derden is geweest.

5.3 Bij het gebruik van het voertuig, wat van opdrachtgever is, dient deze verzekerd te zijn zo ook een inzittende verzekering en dient deze aantoonbaar te zijn bij opdrachtbevestiging. (dmv kopie mee te sturen)

6. Overmacht

6.1 Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangt. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons  personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen en bedrijfsstoringen.

6.2 Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijk aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer zal voordoen.

6.3 Is naar ons oordeel de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevlogen.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden.

7.2 Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade die ontstaat of veroorzaakt door het gebruik van het door de opdrachtgever ter beschikking gestelde vervoermiddel of door de ongeschiktheid daarvan het doel, waarvoor de opdrachtgever het heeft aangewend. Een en ander behoudens, door de opdrachtgever c.q. de derde te bewijzen, opzet of grove schuld van ons of van onze chauffeur, voor zover de laatste overeenkomstig onze uitdrukkelijke instructies handelen.

7.3 Wij zijn evenmin aansprakelijk voor boetes veroorzaakt door in opdracht van de opdrachtgever gemaakte verkeersovertreding.

7.4 De opdrachtgever verklaart stilzwijgend dat het door hem ter beschikking gestelde vervoermiddel verzekerd is voor wettelijke aansprakelijkheid plus een inzittende verzekering.

8. Klachten

8.1 Eventuele klachten worden door ons slechts in behandeling genomen, indien zij ons - rechtstreeks – binnen acht dagen na levering van de betreffende dienst hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van aard en de grond der klacht.

8.2 Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht dagen na de verzenddatum van de factuur.

8.3 Na het verstrijken van deze termijnen wordt de opdrachtgever geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten door ons niet meer in behandeling genomen.

8.4 Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons. Indien de klacht door ons gegrond bevonden wordt, dan zijn wij uitsluitend verplicht de door ons vast te stellen bedragen die de betaling van de dienst zelf betreffen te vergoeden.

9. Betaling

9.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, binnen een en twintig ( 21 ) dagen na factuurdatum, of anderszins door ons te bepalen.

9.2 Bij niet -, niet - tijdig of niet - volledige betaling geldt het volgende:
Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oude openstaande vordering.

9.3 Indien betaling niet binnen de boven genoemde termijn van een en twintig ( 21 ) dagen heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf de factuur datum een rente van 1,5% per gedeelte van een maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

9.4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de opdrachtgever verschuldigde bedrag. Indien het noodzakelijk is gebruik te maken van de diensten van een advocaat, dan zal tevens verschuldigd zijn het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

10. Toepassing recht en geschillen

10.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan in uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

10.2 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn,zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de, binnen ons vestigingsgebied bevoegde burgerlijke rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

 

 

 

KvK-nummer 54021723 Zuidwest-Nederland BTW id-nummer NL039579906B01 ABN AMRO NL82ABNA0429915306